آرشيوبی ام و

بی ام و

شرکت بی ام و

نمایش محصولات بی ام و شرکت بی ام دبلیو  صنایع خودروساز آلمانی است که نام آن کوتاه شده عبارت بایِریشه...